XXI Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych

Przekroczyć Próg nadziei

Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXI Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych ?Przekroczyć Próg Nadziei?.

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II ? wielki autorytet moralny świata.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podanych niżej warunkach:

 1. Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych w trzech egzemplarzach.
 2. Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
 3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę i adres szkoły wraz z jej telefonem.
 4. Zestaw wierszy ? podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem
  ? należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 7 października 2016 r. na następujący adres:

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
15-087 Białystok
ul. Kościelna 3
(tel. 85 7435720)

 1. Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją, że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji ?Słowa? ? piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

  W imieniu organizatorów
  Mieczysław Czajkowski ? Literat