Statut

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Klub Inteligencji Katolickiej? zwany w dalszych postanowieniach Statutu ,,Klubem?. Klub działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.? Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
3. niniejszego Statutu.

Rozdział II

Teren działania, siedziba i status prawny

§ 2

Terenem działania Klubu jest województwo podlaskie. Siedzibą władz Klubu jest Białystok.

§ 3

Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o utworzeniu kół terenowych w innych miejscowościach województwa podlaskiego.

§ 4

1. Klub jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną. Klub używa pieczęci i stempli, których wzór zatwierdza Zarząd Klubu.
2. Klub może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
3. Klub sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności, przekazuje je wyznaczonym do tego organom i instytucjom oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Rozdział III

Cele i środki działania

§ 5

Klub jest społeczną organizacją obywateli polskich, wyznania rzymskokatolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:
1. pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Rzymskokatolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych praw i obowiązków indywidualnych oraz społecznych,
2. pracę w zakresie tworzenia i pogłębiania kultury, obyczajów i właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich,
3. pracę wychowawczą w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom i patologiom społecznym,
4. umacnianie rodziny i ochronę życia,
5. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
6. działalność charytatywną,
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. naukę, edukację oświatę i wychowanie,
9. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji narodowej,
10. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

§ 6

Cele określone w § 5 Klub realizuje w szczególności poprzez:
1. stworzenie możliwości pracy intelektualnej i wychowawczej,
2. organizowanie zebrań otwartych, odczytów i dyskusji,
3. organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej,
4. organizowanie działalności turystyczno-pielgrzymkowej,
5. prowadzenie czytelni czasopism oraz biblioteki,
6. wydawanie i prenumeraty czasopism oraz innych tytułów,
7. organizowanie pracy i pomocy społecznej poza klubem,
8. współpracy z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
Członkowie Klubu mogą być:
1. członkami zwyczajnymi,
2. członkami uczestnikami,
3. członkami honorowymi.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni obywatel Polski wyznania rzymskokatolickiego, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Klubu i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu. Osoby w wieku od 16 do 18 lat korzystają z praw członkowskich z zastrzeżeniem, wynikającym, wynikającym z przepisu art. 3 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być również cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełnia on warunki określone w ust. 1.

§ 9
Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do władz Klubu,
2. brania udziału w działalności Klubu.

§ 10

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
1. realizowania postawy katolickiej w życiu osobistym i społecznym,
2. przestrzegania statutu, stosowania się do rozstrzygnięć władz Klubu i wprowadzania ich w życie,
3. brania czynnego udziału w działalności Klubu,
4. regularnego płacenia składek członkowskich.
5. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu

§ 11

Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba określona w § 8 ust. 1 i 2 Statutu, a ponadto
małoletni poniżej 16 lat za pisemną zgodą swych przedstawicieli ustawowych, jeśli pragnie ona rozwijać tożsamość katolicką, wspierając realizację celów Klubu i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu.
§ 12

Członek uczestnik Klubu ma prawo czynnego udziału w działalności Klubu, bez prawa głosowania.

§ 13

Członek uczestnik Klubu ma obowiązek:
1. realizowania postawy katolickiej w życiu osobistym i społecznym,
2. przestrzegania Statutu,
3. regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 14

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu określonych w § 8 i § 11 Statutu następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu podjętej zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkiem zwyczajnym można zostać na mocy uchwały Zarządu po upływie co najmniej jednego roku od daty uzyskania statusu członka uczestnika. W wyjątkowych przypadkach Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu może podjąć uchwałę o przyznaniu praw członka zwyczajnego mimo braku jednorocznego stażu członka uczestnika.

§ 16

Członkiem honorowym Klubu może być jedynie pełnoletni obywatel polski, wyznania rzymskokatolickiego szczególnie zasłużony w realizacji celów Klubu. Godność honorowego członka Klubu nadaje Walne Zebranie.
§ 17

Członek honorowy Klubu ma prawo czynnego udziału w działalności Klubu, bez prawa głosowania.

§ 18

Członek honorowy Klubu ma obowiązek:
1. realizowania postawy katolickiej,
2. przestrzegania Statutu.

§ 19

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej ma prawo udzielić następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) nagany z ostrzeżeniem,
d) zmiany statusu członka zwyczajnego na członka uczestnika,
e) wykluczenia z Klubu.
2. Kary statutowe są wymierzone w formie pisemnej, z wyszczególnieniem konkretnych zarzutów, po wsłuchaniu obwinionego. Nie można wymierzyć kary, jeśli od naruszenia Statutu upłynął okres dłuższy niż dwa lata, jeśli Zarząd w tym okresie miał wiedzę o naruszeniu Statutu.
3. Od uchwały Zarządu Klubu ukarany członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania. Zarząd Klubu we własnym zakresie zaciera skazanie po upływie dwóch lat od wymierzenia kary, jeśli w tym okresie ukarany członek Klubu wykazał wzorową postawę.

§ 20

Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki członka ustają z chwilą:
1. pisemnego zgłoszenia Zarządowi Klubu o wystąpieniu,
2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej 18 miesięcy,
3. wykluczenia z Klubu w trybie określonym w § 19 ust. 1 pkt. d Statutu,
4. śmierci członka,
5. nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych Walnych Zebraniach.

Rozdział V

Władze i struktura Klubu

§ 21

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

§ 23

1. Najwyższą władzą w Klubie jest Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a) wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu rocznego sprawozdania,
c) ustalenie ogólnych wytycznych programowych działalności Klubu,
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie bądź odmawianie absolutorium Zarządowi Klubu,
f) uchwalanie Statutu i wprowadzanie zmian w Statucie,
g) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) przyjmowanie członków honorowych Klubu,
i) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Klubu do prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów, a także kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości,
j) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Klub pracowników,
k) podejmowanie uchwał określonych w §3 §15 i §19 ust. 3 Statutu,
l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
m) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają oświadczenia woli całego Klubu.

§ 24

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem pkt. 2, konieczna jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, albo w drugim terminie co najmniej 1/3 liczby członków. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania o zmianie Statutu wymagana jest obecność na Walnym Zebraniu 3/5 liczby członków zwyczajnych.
3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania o rozwiązaniu Klubu wymagana jest obecność na Walnym Zebraniu 3/4 liczby członków zwyczajnych.

§ 25

Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz do roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed datą zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 26

1. Zarząd Klubu koordynuje bieżąca działalnością Klubu i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd Klubu składa się z 9-11 członków zwyczajnych, w tym Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Ponadto w posiedzeniach Zarządu Klubu uczestniczą prezesi kół terenowych Klubu, o ile zostały one powołane.
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1. realizacja wytycznych działalności Klubu, zatwierdzanie bieżących planów pracy Klubu i uchwalanie budżetu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i członków uczestników Klubu,
3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Klubu,
4. przyjmowanie ? na podstawie uchwały Walnego Zebrania ? pracowników do pracy Klubie oraz ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia,
5. wydawanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych w pełnej zgodności z obowiązującym Statutem,
6. gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w graniach obowiązujących przepisów,
7. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
8. tworzenie ? w miarę potrzeb ? sekcji problemowych Klubu.

§ 28

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe powodujące skutki prawne podpisują w imieniu Klubu łącznie: Prezes z Sekretarzem, Prezes ze Skarbnikiem albo na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa inni członkowie Zarządu Klubu.

§ 29

Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

§ 30

Pracami Zarządu kieruje Prezes Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz. W granicach upoważnień udzielonych mu przez Walne Zebranie i Zarząd może on składać oświadczenia woli, dotyczące Klubu z zastrzeżeniem przepisu § 28 Statutu.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu i Zarządu Klubu. W jej skład wchodzi 3-5 członków zwyczajnych.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Klubu i Zarządu Klubu,
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu,
c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Klubu.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu.
2. Komisja odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Do uchwał Komisji Rewizyjnej ma zastosowanie § 29 Statutu.

Rozdział VI

Władze i struktura koła terenowego

§ 33

Władzę w Kole sprawuje Zarząd Koła.

§ 34

1. Zarząd Koła jest wybierany na zebraniu Koła,
2. Zebranie Koła zwołuje Prezes Koła,
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
4. W przypadku, gdy Prezes Koła nie zwoła wyborczego zebrania Koła, zebranie to zwołuje Prezes Klubu.

§ 35

1. Zarząd Koła koordynuje bieżącą działalność Koła terenowego KIK i odpowiada za swoją działalność przed Zarządem KIK.
2. Zarząd Koła składa się z trzech osób w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika,
3. Prezes Koła kieruje pracami Zarządu Koła.
4. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 36

Do zakresu działania Zarządu Koła terenowego należy:
1. realizacja wytycznych działalności Koła KIK, zatwierdzenie bieżących planów pracy Koła KIK, oraz wykonywanie uchwał Zarządu KIK,
2. wnioskowanie do Zarządu KIK o przyjęcie nowych członków zwyczajnych i członków uczestników Klubu na terenie funkcjonowania Koła,
3. gospodarowanie funduszami i majątkiem Koła w granicach określonych przez Zarząd KIK i obowiązujących przepisów prawa,
4. tworzenie ? w miarę potrzeb ? sekcji problemowych Koła.

§ 37

Zobowiązania finansowe i majątkowe powodujące skutki prawne podpisują: Prezes Koła łącznie z osobami wymienionymi w § 28 Statutu.

Rozdział VII

Zasady wyborów do Władz Klubu

§ 38

Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo wysuwania kandydatów do Władz Klubu przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym Klubu.

§ 39

Wybory do Władz Klubu są tajne przy nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wyłoniona przez Walne Zebranie w składzie co najmniej 3-osobowym spośród członków zwyczajnych Klubu niekandydujących do Władz.

§ 40

Za wybraną do Władz Klubu uważa się osobę, która w głosowaniu uzyskała co najmniej połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku nieuzyskania powyższego minimum Komisja Skrutacyjna ponawia ? w razie potrzeby ? wybory do Władz Klubu.

§ 41

§ 38-40 mają również zastosowanie w przypadku wyborów do Władz Kół Klubu, o których mowa w § 3 Statutu.

Rozdział VIII

Fundusze i majątek Klubu

§ 42

Fundusze Klubu składają się z:
1. wpisowego i składek członkowskich
2. dotacji, darowizn i zapisów,
3. środków pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej z zastrzeżeniem przepisu art. 34 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 43

Klub jako osoba prawna może nabywać, posiadać i dysponować mieniem ruchomym i nieruchomym.

§ 44

Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd Klubu w ramach preliminarza budżetowego. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy.

§ 45
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich (wymienionych w pkt. 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich (wymienionych w pkt. 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich (wymienionych w pkt. 1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX

Interpretacja Statutu Klubu

§ 46

Rozstrzyganie wątpliwości wynikających z interpretacji niniejszego Statutu należy do zadań Komisji Rewizyjnej. Ponadto Komisja Rewizyjna bada zgodność z niniejszym Statutem norm określonych w § 27 pkt 5 Statutu, a w razie stwierdzenia niezgodności składa Zarządowi Klubu wniosek o ich uchylenie.

Rozdział X

Rozwiązanie Klubu

§ 47

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, podjętej w trybie § 24 niniejszego Statutu.
2. Po zapadnięciu uchwały w przedmiocie rozwiązania Klubu, Zarząd Klubu w porozumieniu z Komisją Rewizyjną dokonuje zabezpieczenia majątku Klubu, a także dokonuje innych niezbędnych czynności, przewidzianych w przepisach art. 36-39 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 48

1. § 47 ma także zastosowanie w przypadku rozwiązania kół terenowych Klubu, z tym że uchwała Walnego Zebrania właściwego oddziału terenowego Klubu w przedmiocie rozwiązania kół podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.
2. W przypadku, gdy członkowie koła nie uczestniczą w pracach koła, a w szczególności nie odbywają się zebrania koła, Zarząd Klubu jest zobowiązany złożyć wniosek o rozwiązanie koła zgodnie z § 47.

§ 49

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku w 28 grudnia 1991 roku.

§ 50

Statut został uaktualniony przez Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 15 stycznia 1994 r., 26 lutego 2000 r., 7 grudnia 2005 r., 29 lutego 2012 r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.