Regulamin Konkursu Plastycznego „W Bogu mam oparcie. Bóg jest w mojej modlitwie”

 

Dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i licealnych

województwa podlaskiego

W ramach XXXIX Dni Kultury Chrześcijańskiej

Prymas wiary, nadziei i miłości

Pod Patronatem Honorowym:

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Guzdka

Metropolity Białostockiego

Białystok – październik Anno Domini 2021 r.

  1. Organizatorzy:

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Tadeusz Ruminowicz, prezes Zarządu KIK

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:  

Konrad Bystrek, nauczyciel katechezy, tel. 608 468 301

            Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

2. Cele Konkursu Plastycznego:

– Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

– Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na drugiego człowieka mającego duszę, otwartego na Boga.             

– Odkrycie piękna jakie wynika z bycia dobrym, wolnym i radosnym człowiekiem, dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, Polakiem i Europejczykiem.

– Kształtowanie w sobie człowieka modlitwy.

3. Warunki uczestnictwa:

– Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i licealnych z województwa podlaskiego.

– Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko ucznia i wiek, nazwę, adres oraz telefon szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego, dołączyć zgodę od rodziców na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną

– Format prac: dowolny.

– Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba,  wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenna.

– Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy oraz  wyróżnienia.

– Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie otrzymają podziękowania

– Organizatorzy nie przewidują dyplomów za udział w konkursie osób nie nagrodzonych

– Prace przechodzą na własność organizatorów

4. Terminy Konkursu:

Prace należy dostarczyć ze zgodą od rodziców/opiekunów osobiście lub pocztą do 30 października 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, ul Wiatrakowa 18.

O wynikach konkursu opiekunowie i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie

5. Osoby odpowiedzialne:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku

             Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

             Konrad Bystrek, nauczyciel religii, tel. 608 468 301

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

        Tadeusz Ruminowicz – prezes Zarządu KIK

        Teresa Orłowska, skarbnik Zarządu KIK

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Załącznik:  Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)

                    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………… na potrzeby organizacji konkursu „W Bogu mam oparcie. Bóg jest moją modlitwą” , tj. imienia i nazwiska, klasy przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „W Bogu mam oparcie. Bóg jest moją modlitwą ” na stronie internetowej organizatora www.sp7bialystok.superszkolna.pl 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 18, kod pocztowy 15-827 (mail: sp7@sp7.bialystok.pl);
  • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
  • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
  • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 grudnia 2021 r.;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….                      ………………………………………………………….

miejscowość, data                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konkursy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.